Regulamin

Regulamin sklepu internetowego „FOR YOU COLLECTION”

 

§ 1 KATALOG POJĘĆ

 1. Klient- podmiot dokonujący zakupu w sklepie internetowym Sprzedającego.

 2. Sprzedający- Ewelina Rembielak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „e-FOR YOU” z siedzibą w Poznaniu, ul. Człopska 3.

 3. Konsument- konsument w rozumieniu art. 22 [1] kodeksu cywilnego.

 4. Strona internetowa Sprzedającego- strona pod adresem www.foryou-collection.com

 1. Towar- rzecz sprzedawana Klientowi przez Sprzedającego.

 2. Przewóz- czas od wydania przesyłki przewoźnikowi przez Sprzedającego do jej wydania Klientowi przez przewoźnika.

 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep „FOR YOU COLLECTION” prowadzi internetową sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem swojej strony internetowej.

 2. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

 3. Postanowienia niniejszego regulaminu są wiążące dla Klienta.

 4. Ceny towarów podane na stronie internetowej sklepu są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 5. Ceny, o których mowa wyżej są podane w złotych.

 6. Miejsce wydania rzeczy może znajdować się w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej. Postanowienie § 7 ust. 4niniejszego regulaminustosuje się.

 7. Klient, składając zamówienie, oświadcza, że jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

 8. Sprzedający oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: „e-FOR YOU Ewelina Rembielak”, NIP 7811804724, REGON 302653607, z siedzibą przy ul. Człopska 3, 60-453 Poznań, nr rachunku bankowego: 20 1940 1076 3139 8965 0000 0000.

 9. Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy pod adresem wskazanym w ust. 8, jak również pod adresem poczty elektronicznej: shop@foryou-collection.com

 

 

§ 3 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Strona internetowa Sprzedającego prawidłowo funkcjonuje w przeglądarkach: Internet Explorer (minimum wersja 9), Mozilla Firefox (minimum wersja 4) oraz Google Chrome.

 2. Korzystanie ze strony internetowej Sprzedającego nie wymaga oprogramowania Java.

 3. Dla właściwego korzystania ze strony internetowej Sprzedającego konieczne jest włączenie obsługi plików cookies oraz skryptów w przeglądarce internetowej.

 4. Strona internetowa Sprzedającego jest zoptymalizowana dla rozdzielczości 1280x720 i wyższych.

 

 

§ 4 ZAWARCIE UMOWY

 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia zamówienia.

 2. Złożenie zamówienia następuje poprzez potwierdzenie zakupu.

 3. Potwierdzenia zakupu dokonuje się poprzez wybór w procesie składania zamówienia na stronie internetowej sklepu opcji „Potwierdzam zakup”, a następnie potwierdzenia zakupu drogą mailową, po wygenerowaniu automatycznej wiadomości z prośbą o potwierdzenie zakupu, wysłanej na adres mailowy Klienta.

 4. Zamówienia można składać 24h/dobę.

 

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Klient ma do wyboru następujące sposoby uiszczenia zapłaty za zakupiony towar:

  1. płatność przelewem na konto bankowe,

  2. płatność za pobraniem,

  3. płatność gotówką w siedzibie Sprzedającego.

 2. Wyboru formy płatności Klient dokonuje w procesie składania zamówienia na stronie internetowej sklepu.

 1. Płatność obejmuje cenę całkowitą złożonego zamówienia wraz z kosztami dostawy. § 7 ust. 2 oraz 3stosuje się.

 1. Płatności należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych na rachunek sklepu o następujących danych:

Odbiorca: Ewelina Rembielak „E-FOR YOU”

Adres: Człopska 3, 60-453 Poznań

Nr rachunku: 20 1940 1076 3139 8965 0000 0000

Tytuł: numer zamawianego towaru, liczba sztuk, forma dostawy.

 1. W przypadku braku płatności w terminie, o którym mowa w ust. 4 umowę uważa się za niezawartą.

 

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Realizacja zamówienia następuje w przeciągu 2 dni roboczych od chwili:

 1. zaksięgowania wpłaty na rachunku Sprzedającego – w wypadku opłacenia zamówienia przelewem,

 2. złożenia zamówienia – w wypadku płatności za pobraniem oraz odbioru osobistego.

 1. W przypadku towarów produkowanych na indywidualne zamówienie Klienta, mających posiadać właściwości bądź cechy szczególne, z Klientem indywidualnie uzgodnione, czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni roboczych.

 

§ 7 WYSYŁKA I DOSTAWA

 1. Koszt wysyłki wynosi:

 1. w wypadku płatności przelewem – 16,00 zł,

 2. w wypadku płatności za pobraniem – 20,00 zł.

 1. W wypadku odbioru osobistego Klient nie ponosi kosztów wysyłki. Odbiór osobisty możliwy jest w siedzibie Sprzedającego.

 2. Klient nie ponosi kosztów wysyłki w sytuacji, gdy wartość zamówienia wynosi przynajmniej 499,00 zł.

 3. W wypadku, gdy wysyłka przedmiotu ma nastąpić do innego niż Rzeczpospolita Polska państwa Unii Europejskiej, uzgodnienia kosztów wysyłki dokonuje się indywidualnie z Klientem, przy wykorzystaniu poczty elektronicznej bądź telefonicznie.

 4. Sprzedający zabezpieczy produkt na czas jego przewozu.

 5. Sprzedający zapewnia ubezpieczenie przesyłki na czas przewozu.

 6. Zakupiony towar wysyłany jest do Klienta na adres podany przez niego w procesie składania zamówienia

 7. Do wydawanego towaru Sprzedający załącza dowód zakupu w postaci paragonu bądź faktury VAT.

 

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od dnia odbioru przesyłki, stosownie do przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.).

 2. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga formy pisemnej. Można je złożyć na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do ustawy wskazanej w ust. 1.

 3. W wypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia, umowa jest uważana za niezawartą. Strony zwracają sobie, co dotychczas świadczyły.

 4. Sprzedający w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu zwróci Klientowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty wysyłki towaru uiszczone przez niego przy opłacaniu zamówienia. Koszty wysyłki podlegają zwrotowi tylko w wysokości najniższych kosztów wysyłki oferowanych przez Sprzedającego.

 5. Płatność podlega zwrotowi przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Klient przy opłacaniu zamówienia, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

 6. Sprzedający powstrzyma się od wysyłki towaru do chwili otrzymania rzeczy od Klienta bądź otrzymania od niego dowodu nadania.

 7. Odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru wynikającą z korzystania z niego w sposób niewłaściwy obciąża Klienta. Klient korzysta z towaru w sposób niewłaściwy, gdy korzystanie wykracza poza zakres konieczny do zapoznania się z cechami i funkcjonowaniem rzeczy.

 8. Wysyłka towaru będącego przedmiotem umowy następuje na koszt i ryzyko Klienta.

 9. Towar należy wysłać na adres wskazany w § 2 ust. 8.

 10. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

§ 9 RĘKOJMIA ZA WADY

 1. Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego wyłącza odpowiedzialność wobec Klienta z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia). W stosunku do Klienta będącego Konsumentem znajduje zastosowanie zdanie drugie wskazanego przepisu.

 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego za wady (rękojmia).

 3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania towaru, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

 4. Jeżeli towar sprzedany ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny albo oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

 5. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru, żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

 6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 7. Jeżeli towar ma wadę, Konsument może żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.

 8. Sprzedający jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 10. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć towar wadliwy na jego adres, a jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie towaru przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument udostępni towar Sprzedającemu w miejscu, w którym towar się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do odesłania towaru na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

 11. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający.

 12. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta towar wadliwy w razie wymiany towaru na wolny od wad lub odstąpienia od umowy.

 13. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, oświadczenia o odstąpieniu od umowy, żądania wymiany rzeczy na wolną od wad, albo żądania usunięcia wady.

 14. W wypadku niespełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 13, uważa się, że Sprzedający uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

 15. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania towaru Konsumentowi

 16. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę towaru wadliwego na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania towaru Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest towar używany, przed upływem roku od momentu wydania towaru Konsumentowi.

 17. W terminach określonych w ust. 15-16, Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej sprzedanego towaru, a jeżeli Konsument żądał wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany towaru lub usunięcia wady.

 18. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

 

§ 10 GWARANCJA JAKOŚCI

 1. Sprzedający udziela gwarancji na sprzedane Klientowi towary.

 2. Gwarancją objęte są wszelkie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy, z uwzględnieniem ust. 3, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym.

 3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych rzeczy.

 4. Okres gwarancyjny wynosi dwa lata i biegnie od dnia wydania rzeczy Klientowi.

 5. Klient może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależenie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi. Przepis art. 579 § 3 kodeksu cywilnego stosuje się.

 6. Klient, chcąc skorzystać z uprawnień gwarancyjnych powinien uprzednio zgłosić taki zamiar na adres mailowy Sprzedającego: shop@foryou-collection.com . W wiadomości e-mail Klient powinien opisać powstałą wadę, jej cechy i charakter. W miarę możliwości Klient może też przesłać zdjęcia towaru, uwzględniające powstałe uszkodzenie.

 7. Sprzedający niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż pięć dni roboczych, skontaktuje się z Klientem w sprawie zgłoszenia zamiaru skorzystania z gwarancji.

 8. Jeśli zgłoszenie, o którym mowa w ust. 6 będzie dotyczyło wady, o której mowa w ust. 2, z uwzględnieniem ust. 3, Sprzedający dokona naprawy towaru, bądź jego wymiany na towar wolny od wad.

 9. W przypadku, gdy niemożliwym będzie naprawa towaru, bądź jego wymiana, Sprzedający poinformuje o tym Klienta, a następnie zwróci w ciągu czternastu dni Klientowi cenę towaru.

 10. Jeśli zgłoszenie będzie dotyczyć wady nie będącej wadą, o której mowa w ust. 2 bądź będącej uszkodzeniem mechanicznym, o którym mowa w ust. 3, Sprzedawca w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, poinformuje Klienta o tym, że powstałe uszkodzenie nie jest objęte gwarancją.

 11. W sytuacji, o której mowa w ust. 8, Klient dostarczy towar do siedziby gwaranta na adres: Człopska 3; 60-453 Poznań. Koszty dostarczenia towaru obciążają Sprzedającego.

 12. W ciągu 14 dni od dnia otrzymania wadliwego towaru, Sprzedawca wykona swoje obowiązki wynikające z gwarancji. W tym też terminie nada on naprawiony bądź wymieniony towar do Klienta. Koszty wysłania towaru do Klienta obciążają Sprzedającego.

 13. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Sprzedający dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast towaru wadliwego towar wolny od wad albo dokonał istotnych napraw towaru objętego gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia towaru wolnego od wad lub zwrócenia towaru naprawionego. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady towaru objętego gwarancją, uprawniony z gwarancji nie mógł z niego korzystać.

 

§ 11 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem baz danych osobowych sklepu przekazywanych przez Konsumentów oraz przez Klientów, będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, jest Sprzedający.

 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

 3. Sklep posiada politykę prywatności i politykę cookies dostępne pod adresem Polityka prywatności , Polityka cookies

 

 

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawa.

 3. Kwestie sporne, jeśli Klient będący Konsumentem wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego.

 

 

 

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (Kurier POCZTEX) już od 499,00 zł.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl